Egzamin na Jachtowego Sternika Morskiego

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej, wydawane są następujące patenty żeglarskie:

  • żeglarza jachtowego
  • jachtowego sternika morskiego
  • kapitana jachtowego

 Żeglarz jachtowy upoważnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i w niewielkim zakresie (do 2 Mm od brzegu) po wodach morskich.

Jachtowy Sternik Morski upoważnia do prowadzenia jachtów żaglowych do 18 metrów długości po wodach morskich. 

Kapitan Jachtowy jest upoważniony do prowadzenia wszystkich jachtów żaglowych po wodach morskich

Wcześniej wydane patenty zachowują swoją ważność i upoważniają do prowadzenia jachtów zgodnie z informacją na nich zapisaną.

Jak zdobyć patent Jachtowego Sternika Morskiego

Zgodnie z aktualnymi przepisami, aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia jachtów morskich należy:

  • mieć ukończony 18 rok życia
  • odbyć co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
  • zdać egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności .

Jak wygląda egzamin

Zgodnie z wymaganiami, w trakcie egzaminu, sprawdzeniu podlega wiedza teoretyczna oraz praktyczna.

Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych przez komisję. Egzaminowany ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania.

Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.

Jak przygotować się go egzaminu

Egzaminowany powinien we własnym zakresie przygotować się do egzaminu. Można wziąć udział w organizowanym przez nas kursie lub wynająć od nas jacht i przygotować się do egzaminu pod okiem bardziej doświadczonego żeglarza.

Więcej informacji:
jmaster@jmaster.pl
601 725 117

JMaster.pl - szkolenia dla każdego